ELECTORICAL EDITED TEXT OF "『清風柱礎』(富田寛 SC000)" by CHARLIE ZHANG 2017 ver.0.02


SC050 西調< TOP >遊板 SC052


SC051 倒捲珠簾

 曲題は「まきあげたすだれをひきおろす」こと。軍陣や拳法の技の名前としても見られる表現である。長崎派・山下松琴『大清楽譜 乾』の目次に同じ曲題が見えるも,確認できず現状詳細不明。大陸南方に伝承される「粤劇」(えつげき)中に同題の曲牌が見える。軽妙な曲調で,風刺諧謔等コミカルな場面に用いられるものらしいが,現行の簡譜や曲に,あまり共通点は見いだせない。

 17Yは付点ナシ。17G,2行目「尺 六 工。」,「六工」に付線するが,「尺」「六」おのおの1符1拍点,「工」2拍点につき,読み解き上は余計なものである。同箇所は31Bで2拍点無印2拍点,この場合は「六工」間の付線は有効である。この曲ではこれと同じフレーズが数度繰り返されており,17Gでもここ以外はすべて2拍点無印2拍点となっている。おそらくは17Gの拍点が誤っているのであろう。 7行目「上 尺 工 六」,17Gはすべてを結んで4連,31Bは「尺工六」のみを結び,「上尺」を4分半8分とする。17Gの場合は4分均等だが,「尺工」間の付線は読み解き上は不要であり,「上尺」間の付線は間違いである可能性がある。しかしながら,同様に4符を付線で結んでいる例もほかにあるため,「上尺」「尺工」いづれの付線が間違いであるのか分からない。
 以上,17Gには2箇所不明な点があることから,31Bの付点がより正確で,渓派における標準に近いものかと思われる。付点から推測される曲調は以下のようになる。

 六−工−|尺−−六|工−−○|尺−工−|
 尺−上−|四−尺−|上−−○|六−工−|
 尺−−六|工−−○|尺−工−|尺上四合|
 上−−○|四合四上|尺−−六|工−−○|
 乙−尺−|乙尺四−|上−−○|四合四上|
 尺−−六|工−−○|乙−尺−|乙尺四−|
 合−−○|六−六−|凡−工−|−○六−|
 五六工−|−−尺−|−○尺−|上−四−|
 上−上−尺|工六尺−|−○乙−|尺−乙尺|
 乙四合−|○四合−|−○乙−|尺−乙尺|
 乙四合−|○四合−|−○乙−|四−尺−|
 −○乙−|四−尺−|−○乙−|尺−乙尺|
 四−合−|−− |(31B) ■ 再現曲

 付点通りだと17Gの場合,3行1小節は「尺−六−|」,9行1小節は「上−上尺|」となる。今回の場合,どちらも誤りである可能性が高いため,17Gだけの近世譜は組まなかった。

SC051 倒捲珠簾 六工尺六工尺工尺上四尺上六工尺六工尺工尺上四合上四合四上尺六工乙尺乙尺四上四合四上尺六工乙尺乙尺四合六六凡工六五六工尺尺上四上上尺工六尺乙尺乙尺乙四合四合乙尺乙尺乙四合四合乙四尺乙四尺乙尺乙尺四合
六 工 尺 六 工。尺 工 尺 上 四
尺 上。六 工 尺 六 工。尺 工 尺
上 四 合 上。四 合 四 上 尺 六
工。乙 尺 乙 尺 四 上。四 合 四

上 尺 六 工。乙 尺 乙 尺 四 合。
六 六 凡 工。六 五 六 工 尺。尺
上 四 上 上 尺 工 六 尺。乙 尺
乙 尺 乙 四 合。四 合。乙 尺 乙
尺 乙 四 合。四 合。乙 四 尺。乙

四 尺。乙 尺 乙 尺 四 合
六−工−|尺−−六|工−−○|尺−工−|
尺−上−|四−尺−|上−−○|六−工−|
尺−−六|工−−○|尺−工−|尺上四合|
上−−○|四合四上|尺−−六|工−−○|
乙−尺−|乙尺四−|上−−○|四合四上|
尺−−六|工−−○|乙−尺−|乙尺四−|
合−−○|六−六−|凡−工−|−○六−|
五六工−|−−尺−|−○尺−|上−四−|
上−上−尺|工六尺−|−○乙−|尺−乙尺|
乙四合−|○四合−|−○乙−|尺−乙尺|
乙四合−|○四合−|−○乙−|四−尺−|
−○乙−|四−尺−|−○乙−|尺−乙尺|
四−合−|−− |
g2 e2 |d2.g |e2.r4 |d2 e2 |
d2 c2 |<a2> d2 |c2.r4 |g2 e2 |
d2.g |e2.r4 |d2 e2 |dc <ag> |
c2.r4 |<ag a>c |d2.g |e2.r4 |
<b2> d2 |<b>d <a2> |c2.r4 |<ag a>c |
d2.g |e2.r4 |<b2> d2 |<b>d <a2> |
<g2.>r4 |g2 g2 |f2 e2& |er4 g2 |
ag e2& |e2 d2& |dr4 d2 |c2 <a2> |
c2 c.d8 |eg d2& |dr4 <b2> |d2 <b>d |
<ba g2> |r4<a g2& |g>r4 <b2> |d2 <b>d |
<ba g2> |r4<a g2& |g>r4 <b2> |<a2> d2& |
dr4 <b2 |a2> d2& |dr4 <b2> |d2 <b>d |
<a2 g2& |g2>  |
g2 e2 |d2.g |e2.r4 |d2 e2 |
d2 c2 |a2 d2 |c2.r4 |g2 e2 |
d2.g |e2.r4 |d2 e2 |dc ag |
c2.r4 |ag ac |d2.g |e2.r4 |
b2 d2 |bd a2 |c2.r4 |ag ac |
d2.g |e2.r4 |b2 d2 |bd a2 |
g2.r4 |g2 g2 |f2 e2& |er4 g2 |
ag e2& |e2 d2& |dr4 d2 |c2 a2 |
c2 c.d8 |eg d2& |dr4 b2 |d2 bd |
ba g2 |r4a g2& |gr4 b2 |d2 bd |
ba g2 |r4a g2& |gr4 b2 |a2 d2& |
dr4 b2 |a2 d2& |dr4 b2 |d2 bd |
a2 g2& |g2  |

SC050 西調< TOP >遊板 SC052